Groceries 雜貨 - 金瑞益 CJI
 
金潤益 黑芝麻粉
Black Sesame Powder- 500kg
 
   
Product Code: GCJI001
金潤益 十穀米沖泡包
Ten Grains Balanced Meal Powder
- 630kg
 
   
Product Code: GCJI002
金潤益 黃豆粉
Soy Bean Powder- 300kg
 
   
Product Code: GCJI003
金潤益 薏仁粉
Pearl Barley Powder - 300kg
 
   
Product Code: GCJI004
金潤益 黑芝麻粉
Sesame Powder- 300g
 
   
Product Code: GCJI005
金潤益 山藥薏仁粉
 Yam & Pearl Barley Powder
 - 650kg
 
   
Product Code: GCJI006
       
Copyright 2010 © OK MART CO., LTD.  All rights reserved.